Όροι & Προϋποθέσεις:

 1. Η παρούσα συμφωνία θα έχει ισχύ από την ημέρα υπογραφής της (η οποία για σκοπούς της παρούσης θα καλείται ‘’ημερομηνία έναρξης’’) και θα παύει με την αποπληρωμή του συνολικού συμφωνηθέντος ποσού ως αυτό καθορίζεται κατωτέρω από τον Πελάτη εις τον Φωτογράφο.
 2. Η αμοιβή του Φωτογράφου για τις προσφερόμενες Υπηρεσίες (εν τοις εφεξής οι «Υπηρεσίες») καθορίζεται με βάση στο Παράρτημα 2 αναφερόμενα πακέτα εκτός εάν προνοείται διαφορετικά εις την παρούσα Συμφωνία.
 3. Η πληρωμή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθορίζεται από το πακέτου γάμου και/ή δεξίωσης και/ή μυστηρίου και/ή άλλως πώς (εν τοις εφεξής καλουμένων ως «το event») που θα επιλέξει ο πελάτης με βάση στο Παράρτημα 2 αναφερόμενα πακέτα.
 4. Με την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας, ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει στον Φωτογράφο το 30% του συνολικού κόστους του επιλεγμένου πακέτου. Πληρωμή του ως άνω ποσού μέσω Τραπεζικού Εμβάσματος και/ή επιταγής πρέπει να ολοκληρώνεται εντός μιας εβδομάδας από την υπογραφή της Συμφωνίας. Σε διαφορετική περίπτωση ο Φωτογράφος θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παρούσα Συμφωνία άμεσα και χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση προς τον Πελάτη.
 5. Το εναπομείναν υπόλοιπο (70% του κόστους) του συμφωνηθέντος πακέτου θα καταβληθεί ως ακολούθως:
  1. Το 60% εντός 3 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης του «event», και
  2. το 10% από την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας των αρχείων και/ή επικύρωσης της τελικής μορφής του άλμπουμ προς εκτύπωση.
 6. Με την καταβολή του εις την παράγραφο 5 (α) ποσού στον Φωτογράφο, ο τελευταίος θα παραδώσει εντός 5 εργασίμων ημερών στον Πελάτη usb memory stick και/ή δίσκο και/ή άλλο αποθηκευτικό μέσο στο οποίο θα περιέχεται το φωτογραφικό υλικό του «event».
 7. Αυστηρά η παραγγελία των αρχείων πρέπει να γίνεται σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ημέρα που το υλικό παραδίδεται  στον Πελάτη. Οι φωτογραφίες / βίντεο θα τηρούνται στο αρχείο του Φωτογράφου από την επομένη της ημερομηνίας του «event» και για έξι (6) μήνες και μετά θα διαγράφονται οριστικά και ο Φωτογράφος αποδεσμεύεται από οιανδήποτε περαιτερω υποχρέωση και θα θεωρείται ότι ολοκλήρωσε πλήρως και επαρκώς τις υπηρεσίες του.
 8. Εάν η επιλογή των φωτογραφιών για το άλμπουμ γίνει αφότου περάσουν 6 μήνες και τα αρχεία έχουν διαγραφεί, τότε θα πρέπει η παραγγελία να σταλεί με συγκεκριμένο τρόπο σύμφωνα με τις οδηγίες του Φωτογράφου και ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το εις την παράγραφο 5 αναφερόμενο usb memory stick και/ή δίσκο και/ή άλλο αποθηκευτικό μέσο καθότι θα αποτελεί το μοναδικό μέσο με καταγεγραμμένο το πρωτογενές υλικό του «event» μετά την διαγραφή των αρχείων.
 9. Επιπλέον υπηρεσίες από τον Πελάτη οι οποίες δεν περιλαμβάνονται εις την παρούσα συμφωνία κατά τον χρόνο υπογραφής της θα τιμολογούνται στην βάση των αμοιβών του Φωτογράφου ως αυτές ισχύουν κατά τον χρόνο προσθήκης των ρηθέντων Υπηρεσιών και όχι σύμφωνα με το Παράρτημα 2 κατωτέρω.
 10. Ο Πελάτης δικαιούται να ακυρώσει την παρούσα Συμφωνία με γραπτή ειδοποίηση προς τον Φωτογράφο το αργότερο 3 μήνες πριν από την ημερομηνία τέλεσης του «event». Στην περίπτωση αυτή η προκαταβολή ύψους 30% της συνολικής χρέωσης ως η παράγραφος 4 ανωτέρω ΔΕΝ επιστρέφεται εις τον Πελάτη και παραμένει στον Φωτογράφο να συμφωνηθείσα προκαθορισθείσα αποζημίωση (liquidated damage).
 11. Εάν ο Πελάτης ακυρώσει την παρούσα Συμφωνία σε περίοδο μικρότερη των 3 μηνών από την ημερομηνία τέλεσης του «event» αλλά σε κάθε περίπτωση όχι σε περίοδο μικρότερη των 30 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης του «event», οφείλει να καταβάλει εις τον Φωτογράφο το 50% της συνολικής χρέωσης του τελευταίου (περιλαμβανομένου του εις την παράγραφο 4 ποσού) ως συμφωνηθείσα προκαθορισθείσα αποζημίωση (liquidated damages) για την ζημιά και/ή απώλεια και/ή δέσμευση του χρόνου του Φωτογράφου.
 12. Εάν ο Πελάτης ακυρώσει την παρούσα Συμφωνία σε περίοδο μικρότερη των 30 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης του «event», οφείλει να καταβάλει εις τον Φωτογράφο το 100% της συνολικής χρέωσης του τελευταίου (περιλαμβανομένου του εις την παράγραφο 4 ποσού) ως συμφωνηθείσα προκαθορισθείσα αποζημίωση (liquidated damages) για την ζημιά και/ή απώλεια και/ή δέσμευση του χρόνου του Φωτογράφου.
 13. Με την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας ο πελάτης οφείλει να παρέχει εις τον Φωτογράφο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με το «event» (ημερομηνία και ώρα τέλεσης του «event», διεύθυνση στολίσματος ζευγαριού, διεύθυνση εκκλησίας, διεύθυνση χώρου δεξίωσης κ.α.). Οιαδήποτε αλλαγή εις τις απαραίτητες πληροφορίες θα πρέπει να γνωστοποιείται εις τον Φωτογράφο τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία τέλεσης του «event».
 14. Σε περίπτωση που δοθούν εις τον Φωτογράφο λανθασμένες πληροφορίες αναφορικά με την τέλεση του «event» και/ή ο Πελάτης δεν ενημερώσει τον Φωτογράφο για οιεσδήποτε αλλαγές σε σχέση με τις ρηθείσες πληροφορίες και ο Φωτογράφος λόγω άλλων επαγγελματικών και/ή άλλων υποχρεώσεων δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως αυτές απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία και/ή οιαδήποτε συμπληρωματική της παρούσας Συμφωνία, ο Πελάτης ουδένα δικαίωμα έχει για επιστροφή χρημάτων και/ή αποζημίωση και/ή άλλως πως.
 15. Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας του «event» τότε η προκαταβολή δεν χάνεται νοούμενου ότι ο Φωτογράφος θα ενημερωθεί προς τούτο σε περίοδο μεγαλύτερη των 3 μηνών από την ημερομηνία τέλεσης του «event». Σε περίπτωση όμως που η νέα ημερομηνία δεν είναι διαθέσιμη και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο πελάτης ούτε με 2ο φωτογραφικό συνεργείο παραγωγής, τότε η προκαταβολή επιστρέφεται υπό μορφή voucher.
 16. Εάν η νέα ημερομηνία του «event» εμπίπτει σε χρονική περίοδο όπου η τιμολόγηση έχει αυξομειωθεί, θα τιμολογούνται εις την βάση των εκάστοτε επικαιροποιημένων αμοιβών του Φωτογράφου ως αυτές ισχύουν κατά τον χρόνο προσφοράς των Υπηρεσιών και όχι σύμφωνα με το Παράρτημα 2 κατωτέρω οπότε ο πελάτης οφείλει να συμμορφωθεί με τα νέα δεδομένα της εκάστοτε χρονικής περιόδου και να πληρώσει την διαφορά (εάν υπάρχει) που προκύπτει στην συμφωνηθείσα αμοιβή.
 17. Το χρονοδιάγραμμα συνεργασίας για το «event» συμφωνείται και συμπληρώνεται στο Παράρτημα 1 της παρούσης συμφωνίας και αποτελεί ουσιώδη όρο της συμφωνίας των Συμβαλλομένων. Η παροχή υπηρεσιών του Φωτογράφου τερματίζεται στις 01:00 π.μ. εφόσον ζητηθεί η παραμονή του φωτογράφου στο «event» πέραν από την αναφερθείσα ώρα, θα υπάρξει επιπλέον προκαθορισμένη χρέωση η οποία ανέρχεται στο ποσό των 200€ πλέον ΦΠΑ.
 18. Η υπογραφή της παρούσας συμφωνίας με τον Φωτογράφο διέπεται από ρήτρα αποκλειστικής συνεργασίας και εφόσον  υπάρξει άλλο συνεργείο με επαγγελματίες φωτογράφους  στο χώρο του «event» χωρίς να έχει ενημερωθεί προηγουμένως ο Φωτογράφος, αυτός διατηρεί το δικαίωμα να αποχωρήσει από το γάμο χωρίς καμία προειδοποίηση.
 19. Εάν ο Πελάτης επιθυμεί την λήψη φωτογραφιών ανηλίκων, χωρίς την παρουσία των γονέων τους, θα πρέπει να  προμηθεύσει το Φωτογράφο με σχετικό έντυπο συγκατάθεσης πριν από το «event».
 20. Όροι υπηρεσιών & προϊόντων:

 21. Φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό το οποίο έχει ληφθεί από τρίτους (καλεσμένους) δεν μπορεί να ενταχθεί στο υλικό  που έχει ληφθεί από τον Φωτογράφο κατά την διάρκεια της τελετής.
 22. Στο usb memory stick και/ή δίσκο και/ή άλλο αποθηκευτικό μέσο και/ή άλλως πως το οποίο θα παραδοθεί στον Πελάτη και περιέχει το πρωτογενές υλικό του «event», δεν συμπεριλαμβάνονται τα βίντεο.
 23. Το πρωτογενές υλικό ανήκει στον δημιουργό του και προστατεύεται από τον Περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμο.
 24. Στην τιμή των πακέτων «event» συμπεριλαμβάνεται η φωτογράφηση του «event», η μετέπειτα επεξεργασία των αρχείων που θα επιλεχθούν από τον Πελάτη καθώς και η εκτύπωση των φωτογραφιών και του άλμπουμ.
 25. Στην τελική τιμή προϊόντων και υπηρεσιών δεν συμπεριλαμβάνονται τα ταξιδιωτικά έξοδα και έξοδα διαμονής του συνεργείου εφόσον το «event» πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό και ως εκ τούτου θα πρέπει αυτά να καλυφθούν και να καταβληθούν από τον Πελάτη.
 26. Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να διευκρινίσει αλλαγές που επιθυμεί να γίνουν στον αρχικό σχεδιασμό  του άλμπουμ πριν από την εκτύπωση αυτού.
 27. Το άλμπουμ που περιλαμβάνεται στο πακέτο  γάμου S2, διαθέτει εγγύηση εφόσον αποδειχθεί ότι η ζημία αφορά καθαρά κατασκευαστική αστοχία.
 28. Παράδοση προϊόντων:

 29. Με το πέρας ενός (1) μήνα μετά την παράδοση του τελικού αρχείου στον Πελάτη, ο Φωτογράφος δεν έχει καμία ευθύνη για την απώλεια του τελικού ψηφιακού αρχείου.
 30. Ο χρόνος παραλαβής των άλμπουμ θα γίνεται σε μέγιστο διάστημα 4 μηνών από την ημέρα της υποβολής της τελικής παραγγελίας.
 31. Άλλοι όροι:

 32. Όλοι οι όροι της Συμφωνίας είναι ουσιώδεις. Η Συμφωνία αυτή, αποτελεί ολόκληρη την συμφωνία μεταξύ των Μερών. Τόσο ο Φωτογράφος όσο και ο Πελάτης δεν υπόκεινται σε οποιουσδήποτε άλλους όρους και/ή υποχρεώσεις και/ή δικαιώματα και/ή ωφελήματα δυνάμει οποιωνδήποτε Νόμων και/ή Κανονισμών και/ή άλλως πως εκτός από αυτά που καθορίζονται και/ή απορρέουν από την Συμφωνία στους σχετικούς όρους και τα παραρτήματα.